Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott

Prop. 25 L (2010-2011), Innst. 175 L (2010-2011), Lovvedtak 39 (2010-2011)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeidsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 18.01.2011 Innst. 175 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i ordningen med bidragsforskudd med sikte på en bedre ordning for mottakerne med de laveste inntektene. Inntektsgrensen for å ha rett til fullt bidragsforskudd heves, slik at grensen blir den samme som grensen for når bidragspliktige blir fritatt for å betale bidrag. Unntaket fra inntektsprøving for barn uten oppgitt far og enslige adoptanter oppheves. Endringen gjør at alle forskuddsmottakere blir inntektsprøvd etter de samme reglene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.01.2011

   Behandla andre gang i Stortinget 10.02.2011