Endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven

Prop. 7 L (2010-2011), Innst. 207 L (2010-2011), Lovvedtak 41 (2010-2011)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 15.02.2011 Innst. 207 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag om endringer i kringkastingsloven og medieeierskapsloven. Loveendringene ble støttet av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Lovendringene medfører at Medietilsynet får en mer uavhengig rolle på kringkastingsfeltet. Endringene innebærer videre at klage på Medietilsynets vedtak i henhold til kringkastingsloven blir behandlet av en klagenemnd. Endringene innebærer også at tilsynet i nærmere fastsatte sakstyper ikke skal kunne instrueres om avgjørelsen i enkeltsaker. Når det gjelder prinsippielle saker og saker av stor samfunnsmessig interesse, kan Kongen i statsråd omgjøre Medietilsynet eller klagenemndas vedtak.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.02.2011

   Behandla andre gang i Stortinget 10.03.2011