Lov om endring av enkelte lover som følge av at Sveits ikke blir med i EØS

Ot.prp. nr. 57, innst. O. nr. 79, besl. O. nr. 89 for 1992-93

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 22.04.1993 Innst. O. nr. 79 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.04.1993

   Behandla i Odelstinget: 29.04.1993

   Behandla i Lagtinget: 04.05.1993