Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om datalagring

Prop. 50 S (2010-2011), Innst. 292 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 31.03.2011 Innst. 292 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Med stemmene til Arbeiderpartiet og flertallet av stemmene i Høyre, har Stortinget vedtatt at direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet), kan innlemmes i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.03.2011

   Behandla i Stortinget: 04.04.2011