Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Prop. 49 L (2010-2011), Innst. 275 L (2010-2011), Lovvedtak 46 (2010-2011)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 30.03.2011 Innst. 275 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Med bakgrunn i lovproposisjon fra regjeringen der SV og Sp la inn dissens, har Stortinget med stemmene fra Ap og flertallet av stemmene fra H, fattet vedtak om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. for gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. Formålet med datalagringsdirektivet er å harmonisere lovgivningen om lagring av nærmere definerte data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å gi justismyndighetene et verktøy for å avdekke, etterforske og straffeforfølge alvorlig kriminalitet. Bakgrunn for saken er hvordan EUs direktiv 2006/24/EF om lagring av data framkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og offentlig elektronisk kommunikasjonsnett med endring av direktiv 2008/58/EC (datalagringsdirektivet) kan gjennomføres i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.03.2011

   Behandla andre gang i Stortinget 11.04.2011