Lov om endringer i lov av 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden

Ot.prp. nr. 101, innst. O. nr. 140, besl. O. nr. 155 for 1992-93

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.06.1993 Innst. O. nr. 140 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.1993

   Behandla i Odelstinget: 15.06.1993

   Behandla i Lagtinget: 18.06.1993