Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (kapittel 6)

Meld. St. 18 (2010-2011), kap. 6, Innst. 405 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 07.06.2011 Innst. 405 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet ett avsnitt i stortingsmeldingen om læring og fellesskap for seg, kap. 6 i Meld. St. 18 (2010-2011), om det statlige spesialpedagogiske støtteapparatet, og bl.a. gått inn for omorganisering av Statped til fire regioner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2011

   Behandla i Stortinget: 15.06.2011