Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Prop. 83 S (2010-2011), Innst. 374 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og handelsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 31.05.2011 Innst. 374 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig besluttet å gi Nærings-og handelsdepartementet fullmakt til å selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning, og til å selge aksjene i Secora AS eller fusjonere selskapet med en industriell aktør. Stortingets flertall,representanter fra AP, SV og Sp, har videre besluttet å gi departementet fullmakt til å delta i egenkapitalutvidelser i Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA, begrenset i prosent og beløp, ut inneværende Stortingsperiode.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2011

   Behandla i Stortinget: 09.06.2011