Representantforslag om opphevelse av § 7 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Dokument 8:161 L (2010-2011), Innst. 35 L (2011-2012), Lovvedtak 1 (2011-2012)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Hans Olav Syversen, Martin Kolberg, Per-Kristian Foss, Per Olaf Lundteigen, Trine Skei Grande Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP), (Ap), (Sp), (H), (KrF), (SV), (V) Tilråding levert 27.10.2011 Innst. 35 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Et enstemmig storting har vedtatt endringer i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen, som heretter får korttittelen sivilombudsmannsloven. Forslagene til endringer ble fremmet i et representantforslag fra samtlige partier. § 7 annet ledd oppheves. Ved en henvisning til tvisteloven kapittel 22 har denne bestemmelsen begrenset ombudsmannens adgang til forvaltningens saksdokumenter etter hovedsakelig de samme regler som gjelder for bevisforbud og bevisfritak for domstolene. Som følge av Sivilombudsmannens utvidede innsynsrett, er det i § 9 annet ledd tatt inn en presisering av at taushetsplikten for ombudsmannen og hans personale også gjelder informasjon som er gradert i henhold til sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen. Det er også foretatt noen mindre justeringer og korrigeringer i andre bestemmelser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.10.2011

   Behandla andre gang i Stortinget 15.11.2011