Lov om endring i midlertidig lov av 21. juni 1985 nr. 85 om forsøk med særlige administrasjonsordninger i kommuner

Ot.prp. nr. 23, innst. O. nr. 30, besl. O. nr. 28 for 1991-92

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 13.12.1991 Innst. O. nr. 30 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.1991

   Behandla i Odelstinget: 16.12.1991

   Behandla i Lagtinget: 19.12.1991