Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Prop. 87 L (2011-2012), Innst. 322 L (2011-2012), Lovvedtak 63 (2011-2012)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 24.05.2012 Innst. 322 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i utlendingsloven. Endringene går blant annet ut på å delegere avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.05.2012

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2012