Samisk språk. Lov om endringer i I) Lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold ( sameloven) II) Lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen III) Lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene

Ot.prp. nr. 60 for 1989-90, innst. O. nr. 3, besl. O. nr. 3 for 1990-91

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i kirke- og undervisningskomiteen Tilråding levert 25.10.1990 Innst. O. nr. 3 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.10.1990

   Behandla i Odelstinget: 20.11.1990

   Behandla i Lagtinget: 05.12.1990