Godkjenning av EØS-avtalen om det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES)

Prop. 4 S (2012-2013), Innst. 106 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 29.11.2012 Innst. 106 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 911/2010 om den innledende driftsfasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2012

   Behandla i Stortinget: 12.12.2012