Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om akkreditering og markedstilsyn

Prop. 15 S (2012-2013), Innst. 190 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 05.02.2013 Innst. 190 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2013

   Behandla i Stortinget: 07.02.2013