Endringer i konkurranseloven

Prop. 75 L (2012-2013), Innst. 281 L (2012-2013), Lovvedtak 67 (2012-2013)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 30.04.2013 Innst. 281 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om forslag til endringer i konkurranseloven. Stortinget har enstemmig sluttet seg til proposisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.04.2013

   Behandla andre gang i Stortinget: 03.06.2013