Endringer i kirkeloven

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 28.05.2013 Innst. 363 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i kirkeloven i tråd med forutsetningene i kirkeforliket fra 2008 og senere behandlinger av en demokratireform i Den norske kirke. Kirkevalg skal nå holdes samtidig med stortings- og kommunevalg, og i lokaler nær valglokalene. Bispedømmerådene skal ha 7 leke medlemmer, minst 4 av disse valgt ved direkte valg. Hovedelementene i demokratireformen er dermed lovfestet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2013

   Behandla andre gang i Stortinget 10.06.2013