Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. ( Petroleumsskatteloven) Bindende forhåndsuttalelser i petroleumsbeskatningen.

Ot.prp. nr. 34, innst. O. nr. 41, besl. O. nr. 48 for 1990-91

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 25.04.1991 Innst. O. nr. 41 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.04.1991

   Behandla i Odelstinget: 30.04.1991

   Behandla i Lagtinget: 07.05.1991