Verksemda til NSB AS

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 06.06.2013 Innst. 433 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Med bakgrunn i melding frå regjeringa har Stortinget drøfta utviklinga i selskapet og rammevilkåra til selskapet. Det er ikkje lagt opp til vesentlge endringar når det gjeld eigarskapen i NSB, Medlemene frå regjeringspartia sluttar seg til omtalen i meldinga om at det for tida ikkje er aktuelt å endre selskapsstrukturen eller innføre konkurranse på innanlands persontrafikk med tog. Meldinga blei vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2013

   Behandla i Stortinget: 18.06.2013