Representantforslag om endring § 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (innsynsretten)

Dokument 8:130 L (2012-2013), Innst. 371 L (2012-2013), Lovvedtak 102 (2012-2013)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Hallgeir H. Langeland, Marit Nybakk, Per-Kristian Foss, Per Olaf Lundteigen, Trine Skei Grande Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (FrP), (H), (SV), (KrF), (Sp), (V) Tilråding levert 28.05.2013 Innst. 371 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Syv representanter i kontroll- og konstitusjonskomiteen fremmet dette representantforslaget om EOS-utvalgets innsynsrett; en fra hvert parti på Stortinget. Bakgrunnen for forslaget var at EOS-utvalgets årsmelding for 2012 synliggjorde at utvalget ikke hadde rett t til å føre tilsyn med private tele- og internettilbydere som bistår PST i forbindelse med kommunikasjonskontroll. Utvalget hadde kun rett til innsyn i slike selskaper dersom staten eide mer enn 50 prosent. Stortinget har vedtatt en endring i EOS-loven som sikrer utvalget rett til innsyn og adgang i samtlige selskaper som bistår ved utførelse av etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Det følger av dette at utvalget dermed kan føre tilsyn også i disse virksomhetene - uavhengig av eierskap. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2013

   Behandla andre gang i Stortinget 13.06.2013