Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (instruks-delen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.06.2013 Innst. 472 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i instruks 19. februar 1980 for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Endringene er nødvendige for at Sivilombudsmannen skal kunne utøve sin rolle som nasjonal forebyggende mekanisme som beskrevet i artikkel 3 i valgfri protokoll 18. desember 2002 til FNs konvensjon 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Et enstemmig Storting vedtok endringer i instruksen for Sivilombudsmannen, herunder bestemmelser om etablering og sammensetning av et rådgivende utvalg og nærmere regler om en årlig melding til Stortinget om virksomheten som nasjonal forebyggende mekanisme.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2013

   Behandla i Stortinget: 17.06.2013