Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov av 8. juni 1979 nr. 40 om fotokopiering o.l. av vernete verk til bruk i undervisningsvirksomhet

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 07.11.1989 Innst. O. nr. 5 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.11.1989

   Behandla i Odelstinget: 23.11.1989

   Behandla i Lagtinget: 12.12.1989