Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Prop. 53 L (2013-2014), Innst. 192 L (2013-2014), Lovvedtak 55 (2013-2014)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 13.05.2014 Innst. 192 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i tinglysningsloven. Endringene innebærer at det legges til rette for elektronisk tinglysing.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.05.2014

   Behandla andre gang i Stortinget: 10.06.2014