Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014-2020 (Forbrukarprogrammet 2014-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 12.06.2014 Innst. 284 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket i norsk deltakelse i EUs flerårige forbrukerprogram (Forbrukerprogrammmet 2014-2020). Forbrukerprogrammet 2014-2020 i EØS-programmet innebærer en videreføring av det tredje rammeprogrammet. I det nye programmet er det blant annet lagt mer vekt på hensynet til sårbare forbrukere.Norsk deltakelse i programmet gjør det nødvendig med budsjettvedtak over flere år. Formålet med Forbrukerprogrammet er å sikre et høyt nivå på forbrukervernet, å styrke forbrukerne og å sette dem i sentrum av det indre markedet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2014

   Behandla i Stortinget: 19.06.2014