Lov om rituell omskjæring av gutter

Prop. 70 L (2013-2014), Innst. 290 L (2013-2014), Lovvedtak 72 (2013-2014)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 12.06.2014 Innst. 290 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt en ny lov om rituell omskjæring av gutter.Formålet med loven er å sikre at rituell omskæring skjer på en forsvarlig måte. De regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det, kan få utført rituell omskjæring av gutter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2014

   Behandla andre gang i Stortinget 20.06.2014