Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Prop. 86 L (2013-2014), Innst. 294 L (2013-2014), Lovvedtak 74 (2013-2014)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 12.06.2014 Innst. 294 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer at personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse skal ha rett til å få dette organisert som brukerstyr personlig assistanse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2014

   Behandla andre gang i Stortinget 20.06.2014