Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 02.12.2014 Innst. 10 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2015 for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner. Det er bevilget 2 204 710 000 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. En samlet komite sto bak innstillingen, og Stortingets vedtak om bevilgning til rammeområde 14 var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2014

   Behandla i Stortinget: 05.12.2014