Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 11 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 02.12.2014 Innst. 11 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2015 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 174 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 131 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2014

   Behandla i Stortinget: 08.12.2014