Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 13 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 02.12.2014 Innst. 13 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt fordeling av midlene under rammeområde 17 Transport og kommunikasjon for 2015 på inntekts- og utgiftskapitler inkl. fullmakter. Dette gjelder da i hovedsak bevilgninger under Samferdselsdepartementet, men også bevilgninger på kapitler/poster under Justis- og beredskapsdepartementet (Nødnett) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (IKT-kapitler). Netto rammebeløp for rammeområde 17 utgjør kroner 54 334 497 000 for 2015.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2014

   Behandla i Stortinget: 04.12.2014