Representantforslag om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Heidi Greni, Jenny Klinge Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 17.02.2015 Innst. 172 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har diskutert et forslag fra representanter fra Senterpartiet om om fjerning av foreldingsfristen for brudd på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ. Forslaget fikk tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.02.2015

   Behandla andre gang i Stortinget 24.03.2015