Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting ( forenkling av reglene om dagpenger under arbeidsledighet)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Planleggings- og samordningsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 22.05.1990 Innst. O. nr. 46 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.1990

   Behandla i Odelstinget: 29.05.1990

   Behandla i Lagtinget: 05.06.1990