Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.

Prop. 35 L (2014-2015), Innst. 253 L (2014-2015), Lovvedtak 69 (2014-2015)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 30.04.2015 Innst. 253 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Regjeringens forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. er vedtatt. Det ble i tillegg gjort vedtak om at regjeringen gjennom forskrift gir kommunene mulighet til å tillate bruk av snøscooter på vinterføre til nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt, når søket foregår i regi av kommunen; og gjennom forskrift å gi kommunene anledning til å gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på vinterføre til transport av personer, materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, etter søknad. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen gjennom forskrift å gi kommunene mulighet til å tillate bruk av snøscooter på vinterføre for tilsyn med jervebåser, samt å sørge for at i sentrale områder for kalving og flytting av tamrein skal snøscooterløyper være stengt om våren etter 25. april.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.04.2015

   Behandla andre gang i Stortinget 12.05.2015