Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

Prop. 48 L (2014-2015), Innst. 207 L (2014-2015), Lovvedtak 53 (2014-2015)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 19.03.2015 Innst. 207 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) om arbeidstid, aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff, og allmenngjøringslovens straffebestemmelser.. Endringene omfatter blant annet:: - 70-årsgrensen for oppsigelsesvern heves til 72 år. - Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, med mindre helse- eller sikkerhetsrisiko tilsier det. - Det blir lov til å arbeide tre søndager på rad. - Økt adgang til å jobbe lengre arbeidsdager i en periode i bytte mot fri i andre perioder. - Rammen for frivillig overtid utvides. - Kollektiv søkmålsrett fjernes. - Sentrale fagforeningers "vetorett" for alternative turnuser fjernes. - Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmengjøringsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.03.2015

   Behandla andre gang i Stortinget: 07.04.2015