Endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.)

Prop. 125 L (2014-2015), Innst. 49 L (2015-2016), Lovvedtak 7 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 12.11.2015 Innst. 49 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i gjeldende ordning med koordinator i spesialisthelsetjenesten. Endringen innebærer at hovedregelen om at koordinator må være lege, fjernes. Videre er det vedtatt å innføre en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Det vil være en plikt for helseforetakene å oppnevne kontaktlege for pasienter med alvorlig sykdom, og for disse pasientene vil ordningen være en rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.11.2015

   Behandla andre gang i Stortinget 01.12.2015