Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen)

Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 306 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 02.06.2015 Innst. 306 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en politireform. Det er vedtatt en rekke føringer for arbeidet med reformen og at det skal gjøres vurderinger av en rekke spørsmål som særorganenes fremtidige organisering og en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2015

   Behandla i Stortinget: 10.06.2015