Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.)

Prop. 81 L (2014-2015), Innst. 303 L (2014-2015), Lovvedtak 76 (2014-2015)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 28.05.2015 Innst. 303 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helsepersonelloven § 51 om vilkår for spesialistgodkjenning. Lovendringen innebærer at Helse- og omsorgsdepartementet får en klar lovhjemmel til å forskriftsregulere ny ordning for spesialistutdanning for leger. Alle partier unntatt Senterpartiet, stemte for lovendringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2015

   Behandla andre gang i Stortinget 08.06.2015