Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Prop. 92 LS (2014-2015), Innst. 309 L (2014-2015), Lovvedtak 79 (2014-2015)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 02.06.2015 Innst. 309 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven om hjemmel for straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med. Bakgrunnen for lovendringen er kriminalomsorgens behov for mer kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt, og avtalen som er inngått med Nederland om bruk at et fengsel der.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2015

   Behandla andre gang i Stortinget 15.06.2015