På rett spor - Reform av jernbanesektoren

Meld. St. 27 (2014-2015), Innst. 386 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 11.06.2015 Innst. 386 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens planer for reformarbeid for jernbanesektoren. Dette medfører en betydelig omlegging av jernbanesektoren. Det etableres et jernbanedirektorat underlagt Samferdselsdepartementet med styrende og koordinerende oppgaver. Videre etableres et infrastrukturforetak som bl.a. skal eie, forvalte, drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, ivareta byggherrefunksjon, utføre trafikkstyring og eie og forvalte eiendom. Det blir også lagt opp til gradvis å innføre konkurranse om persontransport med tog. NSB videreføres som et samlet transportselskap, men deler av dagens NSB-konsern skilles ut, bl.a. til infrastrukurforetaket/Samferdselsdepartementet, for å skape like konkurransevilkår. Etter en overgangsfase hvor persontogtrafikken konkurranseutsettes, vil trafikkselskapet NSB være konkurranseutsatt i alle sine delmarkeder.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2015

   Behandla i Stortinget: 15.06.2015