Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Prop. 38 L (2015-2016), Innst. 231 L (2015-2016), Lovvedtak 53 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.04.2016 Innst. 231 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om skatteforvaltning som innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.04.2016

   Behandla andre gang i Stortinget 03.05.2016