Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold

Meld. St. 14 (2015-2016), Innst. 294 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 19.05.2016 Innst. 294 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Regjeringens melding om Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold. - Det skal settes et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 pst. av skogarealet. - Det skal utarbeides en plan for marine verneområder. - Regjeringen skal så raskt som mulig fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden, og varsle Stortinget om dette på egnet måte. - Regjeringen skal revidere de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene for våre havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem hvert fjerde år, samt komme tilbake til Stortinget med en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet, slik at den kan behandles i inneværende stortingsperiode. - Det ble også vedtatt at det skal utarbeides en handlingsplan for sjøfugl.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2016

   Behandla i Stortinget: 23.05.2016