Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)

Prop. 43 L (2015-2016), Innst. 229 L (2015-2016)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 12.04.2016 Innst. 229 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.04.2016

   Behandla første gang i Stortinget 10.05.2016