Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Prop. 102 L (2015-2016), Innst. 375 L (2015-2016), Lovvedtak 92 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 02.06.2016 Innst. 375 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2016

   Behandla andre gang i Stortinget 13.06.2016