Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 05.10.2016 Innst. 19 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fag, fordypning og forståelse, som gjelder det langsiktige arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet og innholdet i grunnskolen og videregående opplæring. En rekke vedtak ble fattet i den forbindelse, bl.a. om systemet for kvalitetsvurdering, lokalt arbeid med læreplan, formålsparagrafens fellesverdier, innovasjon, klassemiljø og hvordan vurderingssystemene kan tilrettelegge for læring.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.10.2016

   Behandla i Stortinget: 11.10.2016