Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

Prop. 134 L (2015-2016), Innst. 32 L (2016-2017), Lovvedtak 5 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 18.10.2016 Innst. 32 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i burettslagslova og eierseksjonsloven, jf. Prop. 134 L (2015-2016). Borettslag og eierseksjonssameier har legalpanterett for ubetalte krav som løper ut av lagsforholdet og sameieforholdet. Endringene klargjør at panteretten også omfatter krav på felleskostnader som skulle vært betalt etter at det har kommet inn krav til myndighetene om tvangsdekning. I samme vedtak har Stortinget rettet to inkurier, én i husbankloven og én i inndelingslova.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.10.2016

   Behandla andre gang i Stortinget: 22.11.2016