Grunnlovsforslag om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014)

Dokument 12:15 (2015-2016), Innst. 255 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 03.05.2018 Innst. 255 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. grunnlovsforslag 15 og 20. Forslag 15 gjelder retting av språklige feil i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 i Grunnloven. Forslagsstillerne har ønsket å rette opp teksten som ble vedatt i 2014 på noen punkter. Komiteens medlemmer fra H, FrP og KrF anbefalte at forslaget skulle bifalles. Medlemmene fra Ap, Sp og SV viste til at flere av forslagene stod i motstrid til forslag fra Grunnlovsspråkutvalget og mente det var nødvendig med en full harmonisering av de to tekstversjonene. 81 representanter stemte for forslaget og 85 stemte mot, og det fikk dermed ikke grunnlovsmessig flertall. Forslag 20 gjelder språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk og ble fremmet på bakgrunn av at teksten som ble vedtatt i 2014, i ettertid har vist seg å avvike fra forslaget fra Grunnlovsspråkutvalget. Forslaget ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.05.2018

   Behandla i Stortinget: 08.05.2018