Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål

Dokument 12:11 (2015-2016), Innst. 249 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (Sp) Tilråding levert 24.04.2018 Innst. 249 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Innst. 249 S (2017-2108) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål. Forslagsstillerne viser til at Stortinget ved grunnlovsbehandlingen 6. mai 2014 vedtok en bokmålsversjon basert på forslaget til Finn-Erik Vinje og en nynorskversjon basert på forslaget fra Grunnlovsspråkutvalget. De to foreliggende tekstversjonene er ikke harmoniserte, noe som innebærer visse språklige forskjeller og i en del tilfeller forskjeller i oppbygging av paragrafer og ledd. Forslagsstillerne mener at det er viktig å harmonisere de to språklige versjonene og har på denne bakgrunn fremmet et forslag til Grunnloven på tidsmessig bokmål basert på forslaget fra Grunnlovsspråkutvalget. Et flertall i komiteen bestående av medlemmene fra Ap, Sp og SV, anbefalte at forslaget skulle bifalles. Ved behandlingen i Stortinget stemte 88 representanter for og 78 mot. Forslaget fikk dermed ikke grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.04.2018

   Behandla i Stortinget: 08.05.2018