Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)

Prop. 4 L (2016-2017), Innst. 107 L (2016-2017), Lovvedtak 28 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 29.11.2016 Innst. 107 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt å lovfeste tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Lovendringen er en oppfølging av Stortingets vedtak 12. april 2016 om å lovfeste dispensasjon fra kompetansekrav. Gjelder fram til 1. august 2025.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2016

   Behandla andre gang i Stortinget 16.12.2016