Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015

Dokument 1 (2016-2017), Innst. 144 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 13.12.2016 Innst. 144 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Riksrevisjonen har avgitt revisjonsberetning for 240 regnskaper for 2015. Ti virksomheter har fått modifisert revisjonsberetning for 2015. I innstillingen viser kontroll- og konstitusjonskomiteen til at det er færre antall vesentlige merknader til virksomhetenes budsjettdisponering enn i 2014, men understreker at det er alvorlig at merknadene i hovedsak gjelder de samme forholdene som har gått igjen i Dokument 1 de siste årene. En samlet komité fremmet et forslag om at Stortinget ber regjeringen vurdere regelverket for utbetaling av bidragsforskudd med det formål å sikre et mer rettferdig system, samt utrede nye ordninger som sikrer at flere kan motta bidragsforskudd, og komme tilbake til Stortinget med forslag som gjør at barn ikke blir skadelidende ved manglende foreldrebidrag. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring behandles i en egen innstilling

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2016

   Behandla i Stortinget: 19.12.2016