Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland

Prop. 47 S (2016-2017), Innst. 214 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 14.03.2017 Innst. 214 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon om finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner i Rogaland. Det ble enstemmig vedtatt at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å utvide passeringstaket til også å omfatte takstgruppe 2 (tunge biler) dersom det er lokal tilslutning til det. Videre fikk departementet fullmakt til å gjennomføres første etappe av sykkelekspressvegen på strekningen Sørmarka - Smeaheia innenfor en kostnadsramme på 1 050 mill. kr.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.03.2017

   Behandla i Stortinget: 30.03.2017