Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Prop. 112 L (2016-2017), Innst. 366 L (2016-2017), Lovvedtak 99 (2016-2017)

Merknad

Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Prop. 112 L (2016-2017) Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling), men imøteser snarlige skriftlige innspill.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 30.05.2017 Innst. 366 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i aksjelovgivningen m.v. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.05.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 12.06.2017