Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Prop. 68 L (2016-2017), Innst. 327 L (2016-2017), Lovvedtak 92 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 23.05.2017 Innst. 327 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt en ny lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Loven legger til rette for etableringen av en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.05.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 06.06.2017